phong linh bằng đồng loại tốt

Chuông gió 5 ống đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1204

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, hình quan âm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 22cm. + Khối lượng : 166g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng : chuông gió

Chuông gió 6 ống hoa mai,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1206

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống đồng, tiền hoa mai bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 23cm. + Khối lượng : 163g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng cho sự thập

Chuông gió 3 chuông cóc,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1261

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, cóc trên đài hoa (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng : chuông

Chuông gió 3 chuông voi,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1261

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, voi ôm banh trên dù (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, thu hút khí tốt, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. +

Chuông gió 3 ống mai hoa,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1214

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, tiền mai hoa thập toàn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 30cm. + Khối lượng : 119g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, thu hút khí tốt, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. +

Chuông gió 5 ống 5 xu,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1217

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, 5 xu bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 35cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. + Cách